ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ - 8 Gujarati sahitya Test Talati clerk police dymam psi asi

ગુજરાતી સાહિત્ય ટેસ્ટ - 8 

Gujarati sahitya Test 

Talati clerk police dymam psi asi

Total Marks - 15 

Level - Easy 

After the war, many questions were raised against the British government regarding the Indian problem.  At that time there was a general outburst in England and a victory for Britain's Labrador.  In his election manifesto, Labpati promised that if he formed a government, he would give Dominion States to India.The country's political climate was extremely tense after the war.  Elections were held after the new election.  At this time, the officers of Azad Hind Foj had tried to prosecute them and tried to punish them.  

Demonstrations were held at several places in the country against this.  There was also a military revolt in Jabalpur. In the third week of February, 1946, the Indian Navy and part of the Air Force revolted, showing sympathy to the officers of the Azad Hind Army.  The British Government could not remain indifferent to these developments in India.  The mutiny of the troops was a sign of danger for the future, so it was felt in England that the problem of Indian independence could not be avoided. In view of the changing political situation in India, the British Prime Minister Attlee announced in Parliament on February 16, 1946 that three members of the Cabinet would be sent to India with the intention of meeting Indian leaders.  Will plan in relation to freedom.  Cabinet on March 24, 1946

Post a Comment

0 Comments