ગુજરાતની ભૂગોળ (Gujrat ni bhugol) Test - 2 Talati mantri clerk police bin sachivalay

ગુજરાતની ભૂગોળ (Gujrat ni bhugol)

 Test - 2 

Talati mantri clerk

 police bin sachivalay

Total Marks - 15

Detailed instructions for application are given in the following paragraphs in this advertisement.  The candidate is required to read the entire advertisement carefully before applying online along with the instructions.Candidates are not required to attach (upload) any certificates while applying online.  However, when applying online, the applicant has to fill in all the details in the online application as per the details of the certificates.  Hence all their certificates such as educational 

qualification, age, school leaving certificate, gender, physical disability (disability) (if any), ex-serviceman (if applicable), recognized sports (if applicable), widow (  If any) along with the original certificates of eligibility and other qualifications, the entire details have to be filled in the online application on the basis of such certificates, otherwise by the Board Appointing Authority.

Post a Comment

0 Comments