ગુજરાત નો ઇતિહાસ (History of Gujarat) Test - 3 Topic -Maurya Empire Total Marks -25

 Gujarat no itihas (History of Gujarat)

 Test - 3 Topic -મોર્યકાળ (ગુજરાતનાં સંદર્ભમાં)

 Total Marks -25

Level - Medium To Advance Gujrat no itihas is an important subject to all competitive exams.In the history of Gujarat, the Maurya period is the beginning of the history of Gujarat as its standard history. The honest history of Gujarat starts from yesterday.  Achieved your victory and propagated Buddhism all over the world and also recognized Buddhism as a global religion by Emperor Ashoka and Chandragupta Maurya also built a united India and how his son Emperor Ashoka was different  During the reign of the kings, India's economy accounted for more than 36 per cent of the economy, compared to the present system, and the accounts of the present government are kept relative to those of the Mauryan Empire.  National symbols are also kept which give India a global level of pride.

Exam menia is one of the best platform to achieve your goal to get government job.In this website we will be given the knowledge of the test for free. The questions asked in the mock test are based on the questions asked earlier in various competitive exams so that you can have all the information related to the competitive exam and also practice the various subjects asked for different exams.  Exam Mania Channel has been created with the noble intention of being able to do it on a single platform through which you can get good marks in all the competitive exams and get good color government jobs and other students can also be tested and shared through the exams.  So that every student can take advantage of it easily.

For pdf of this test 

Gujrat no itihas - 3

Click here

Post a Comment

0 Comments