આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે

 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે...

ભારતની આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગ રૂપે આપ સૌ મિત્રો રાષ્ટ્રગાન ગાઈને મહોત્સવ માં ભાગ લીધા બદલ નું પ્રમાણપત્ર ડાઊનલોડ કરી શકાશે....

પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની લિંક

ભારતનું રાષ્ટ્રગાન 

जन-गण-मन अधिनायक जय हे, 

भारत भाग्य विधाता!


पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

, द्राविड़-उत्कल-बङ्ग


विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, 

उच्छल जलधि तरंग


तव शुभ नामे जागे, 

तवशुभ आशिष मांगे


गाहे तव जय गाथा।


जन-गण-मंगलदायक जय हे, 

भारत भाग्य विधाता!


जय हे! जय हे! जय हे!

 जय जय जय जय हे!

Post a Comment

0 Comments