ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ - 10 Bandharan test Indian Constitution Talati clerk police psi

ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ - 10 

Bandharan test 

Indian Constitution Talati 

clerk police psi 

Total Marks - 15 

Topic - બંધારણીય સુધારાઓ

Other members include a Supreme Court Judge or Retired Judge, a High Court Judge or Retired Judge, two members who specialize in the field of human rights and are the chairperson of the National Minorities Commission, the chairperson of the National Commission for Scheduled Castes and also the chairperson of the National Commission.  Is.The term of office of the Chairman and other members of the Commission is 5 years or their age up to 70 years whichever is earlier.  He cannot hold any post in the Central or State Government after completion of his term.  No change can be made in their pay during the tenure and they cannot be removed before the tenure without the recommendation of the Supreme Court. Appointment of the Chairperson and members of the 

Commission A 6-member committee constituted by the President and chaired by the Prime Minister comprising the Prime Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Speaker of the Rajya Sabha, the Leader of the Opposition in both Houses of Parliament and the Home Minister.  10 December 10 of each year as International Human Rights Days celebrated

 Functions of the National Human Rights Commission

 Recommends for the implementation of various international agreements related to human rights.  Makes a variety of recommendations for the implementation of human rights.Intervene in court with the permission of the court in human rights related proceedings, go to jail and incarceration and make recommendations on reviewing the conditions and human rights there.The nature of the Human Rights Commission is advisory so the recommendations made by it to the government are advisory, which the government is not bound to accept.

Post a Comment

0 Comments