ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ - 5 સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (ભાગ - 1) Union and it's Territory

ભારતનું બંધારણ  Test - 5  

Topic - સંઘ અને તેનું રાજ્યક્ષેત્ર (ભાગ-૧)

Total Marks - 30 

level - Medium To Hard 

Hello friends, the subject of today's test is the Constitution of India. A very important topic of the Constitution of India.  Which students skip but how small is this topic but very important questions are asked from it and which are wrong in the exam so that 30 important questions are not included by trying to do well on a small topic.  The Union of India i.e. the States and Union Territories comprising the Union Territories and the States and the area to be acquired is a very important topic of this Constitution on which detailed questions are asked on the formation of States and their names in this topic.  The transformation of Shri Maa and the establishment of a new state are included in the article which is governed by a simple process of Parliament as per the article. The matter is also referred to the Supreme Court.

Detailed judgments are given which establish how important this is thus students usually skip this part i.e. do not try to memorize but this topic is not as difficult as it seems but if it is seen as detailed questions then the topic is very  It becomes easy. Thus, a humble attempt has been made to come up with 30 important questions even on this small topic.  Below is a link to this topic of Indian Constitution as well as a test of another topic through which you can prepare very well about the Constitution and get good marks in the exam and get a good rank.

વધુ ટેસ્ટ આપવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Click here

Post a Comment

0 Comments