ગુજરાત નો ઇતિહાસ (History of Gujarat) Test -2 Topic - Sindhu sabhyata (Indus Velley Civilization)

  Gujarat no Itihas (History of Gujarat) Test -2 

  Topic - સિંધુ સભ્યતા (સંપૂર્ણ ગુજરાતના સંદર્ભમાં)

Total Marks - 35

Level - medium to advance


Hello friends, the subject of today's test is the history of Gujarat.  In today's test, 3 very important questions have been asked in the context of Indus civilization as a whole of Gujarat. We all know that in all the competitive examinations conducted by the Gujarat government, no questions are asked about the history of Gujarat.  This test proves to be important. Questions have been asked about the various sites of the Indus Valley Civilization found in Gujarat and its features and the archeological resources found in them.  And the questions that can be asked in the preliminary test of 2 and 3 are included.  In this test, the questions are placed in such a way that each of them has been asked in the previous competitive examination.  Questions have been raised on matters of interest. Almost all the important matters have been questioned regarding the places of Indus civilization found from Gujarat.

 I hope that this test will prove to be very useful for all the competitive examinations to be taken by you.

For pdf of this test 

Gujrat no itihas test - 2

Click here

Thank You...

Post a Comment

0 Comments