પંચાયતિરાજ ટેસ્ટ - 2 Panchayatiraj Test - 2/ Talati mantri junior clerk bin sachivalay clerk

 પંચાયતિરાજ ટેસ્ટ - 2

 Panchayatiraj Test - 2

 Talati mantri junior clerk

 bin sachivalay clerk 

Total Marks - 15 


Gujarat Panchayat Seva Selection Board, Gandhinagar (hereinafter referred to as "Mandal") invites online application forms for selection of candidates for the post of Gram Panchayat Secretary (Talati cum Minister) (Class-II) by direct recruitment.  For this, the candidate can apply on the Government's https://ojas.gujarat.gov.in from 3-01-208 (12-00 noon) to 12-04-208 (time 2-5 hours at night).  Application should be made online, as well as General Category (Candidates) candidates should pay the examination fee of service charge through SBI E Pay. 

 The last date for payment of examination fee in currency at the post office will be 15-04-208. (But for that it is necessary to delete the print of post office currency by 15-04-203.) Further details for payment of examination fee are given in paragraph-12.  Which must be read.  , Which will have to be uploaded in the online application.  The applicant will have to keep all the educational, age and caste as well as other qualification certificates as mentioned in the online application and after informing the candidates about this, they will have to submit it in person for verification, which everyone should take note of.

Post a Comment

0 Comments