ભારતનું ટેસ્ટ - 12 Bandharan test 12 Bin sachivalay clerk Junior clerk Talati Police

ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટ - 12 

Bandharan test 12 

Bin sachivalay clerk 

Junior clerk Talati Police

Total Marks - 15 

The first preference will be given to the candidate whose height is higher. (2) If the marks, date of birth and height are the same then the marks obtained in the Higher Secondary Examination of the candidates or in the examination before Std-12 recognized by the Government of Gujarat will be taken into consideration.  The first choice to the candidate whose marks will be 

higheCandidate will be given only (2) marks, date of birth, height and higher secondary examination or the marks obtained in the standard equivalent examination approved by the Government of Gujarat.To keep his signature, required certificate and proof, so that the correct information can be filled in the application.  (30.4) The pint of the application has to be deleted by confirming the online applicationAfter the application is confirmed, the examination fee can be paid on the road or online at the post office as per the instruction given in the next paragraph

Post a Comment

0 Comments