છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ Quiz On Shivaji Maharaj 2022

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ના જીવન પર કવિઝ

Quiz On Shivaji Maharaj 2022 

કુલ પ્રશ્નો - 15 

લેવલ - Hard 

 This victory increased the prestige of Shivaji.  For 6 years, Shaista Khan destroyed the entire Mulukh of King Shivaji by taking his 150,000 army.  Therefore, to recover his damages, Shivaji started looting the Mughal areas.  Surat was at that time a stronghold of western  gateway for Indian Muslims to perform Haj.  It was a prosperous city and its port was very important.  Shivaji plundered the wealthy merchants of Surat for six days in 1664 with an army of four thousand.  They did not loot the common man and then returned.  The Dutch and the British have mentioned this incident in their writings.  By that time European traders had settled in India and other Asian countries.  Till Nadir Shah's invasion of India (1739) no European power thought of attacking the Indian Mughal Empire.

 

Disappointed by Shivaji's loot in Surat, Aurangzeb appointed Ghiyasuddin Khan as the Faujdar of Surat in place of Inayat Khan.  And Diler Khan and Rngh were appointed in place of Prince Muazzam and Vice General Rajt Singh.  Raja Jai ​​Singh attacked Shivaji with the support of the Sultan of Bijapur, European powers and small feudal lords.  Shivaji started losing in this war and seeing the possibility of defeat, Shivaji sent a proposal for a treaty.  According to this treaty in June 1665, Shivaji would give 23 forts to the Mughals and thus he would be left with only 12 forts.  The income from these 23 forts was 4 lakh huns annually.  Shivaji will get the areas of Balaghat and Konkan but he

Post a Comment

0 Comments