Std 10 English Unit - 7 Kach and Devyani Spellings (Glossary)

 Std 10 English 

Unit - 7 Kach and Devyani 

Spellings (Glossary)dev (દેવ) દેવ

asur (અસુર) રાક્ષસ, દાનવ

demon (ડીમન) રાક્ષસ

wickedness (વિકિડનિસ) દુષ્ટતા 

mighty (માઇટિ) બળવાન, શક્તિશાળી

advantage (અડ્વાન્ટિજ) લાભ, ફાયદો 

saint (સેન્ટ) સંત

magic formula (મૅજિક ફૉર્મ્યુલા) જાદુઈ નુસખો પ્રયોગ

to restore (ટૂ રિસ્ટૉર) પાછું લાવવું

battle (બૅટલ) યુદ્ધ

adviser (અડ્વાઇઝર) સલાહકાર 

sought (સૉટ) મેળવવાનો

પ્રયત્ન કર્યો

secret (સિક્રિટ) રહસ્ય, ગુપ્ત વાત 

to undertake (ટ્ર અન્ડરટેક) હાથમાં લેવું, પાર પાડવું

task (ટાસ્ક) કામ

choice (ચૉઇસ) પસંદગી

purpose (પર્પસ) હેતુ

to render (ટૂ રેન્ડર) આપવું

service (સર્વિસ) સેવા

disciple (ડિસાઇપલ) શિષ્ય

necessary (નેસસરી) જરૂરી, આવશ્યક

to raise (ટૂ રેઝ) ઊભું કરવું

to serve (ટૂ સર્વ) સેવા કરવી

devotion (ડિવોશન) એકનિષ્ઠા, ભક્તિ

to attain (ટૂ અટેન) પ્રાપ્ત કરવું, સિદ્ધ 

objective (ઓબ્જેક્ટિવ) હેતુ

to promise (ટૂ પ્રૉમિસ) વચન આપવું 

to fulfill (ટૂ ફુલફિલ) પાર પાડવું

mission (મિશન) કાર્ય 

hermitage (હર્મીટેજ) આશ્રમ

sage (સેજ) સંત, સાધુ

to receive (ટૂ રિસીવ) સ્વાગત કરવું

eager (ઈગર) આતુર, ઉત્સુક

to gain (ટૂ ગેન) પ્રાપ્ત કરવું

knowledge (નોલેજ) જ્ઞાન

prayer (પ્રેઅર) પ્રાર્થના

firewood (ફાયરવુડ) બળતણ માટેનું લાકડું

to graze (ટૂ ગ્રેઝ) ચરવું ચરાવવું

keen (કીન) ઉગ્ર,આતુર

handsome (હૅન્ડસમ) દેખાવડું

intelligent (ઇન્ટેલિજન્ટ) બુદ્ધિશાળી

to respond (ટૂ રિસ્પૉન્ડ) પ્રતિસાદ આપવો

to consider (ટ્ર કન્સિડર) માનવું

household (હાઉસહોલ્ડ) ઘરના તંત્રને લગતું

duty (ડ્યૂટિ) ફરજ

to wander (ટૂ વૉન્ડર) ફરવું

to revive (ટ્ર રિવાઇવ) ફરીથી જીવતું કરવું. 

to waylay (ટૂ વેલે) હુમલો કરવો

upset (અપસેટ) ચિંતાતુર

silently (સાઈલન્ટલી) મનોમન

to summon (ટ્ર સમન) બોલાવવું

to grind (ટ્ ગ્રાઇન્ડ) દળવું

paste (પેસ્ટ) છૂંદીને બનાવેલ લાહી 

ocean (ઓશન) સમુદ્ર

despair (ડિસ્પેઅર) નિરાશ થવું

magic spell (મેંજિક સ્પેલ) જાદુઈ મંત્ર disappointed (ડિસ્પૉઇન્ટિડ) અપેક્ષાભંગ થયેલું, નિરાશ થયેલું

failure(ફેલયર) નિફ્ળતા

plan (પ્લેન) યોજના

ash (ઍશ) રાખ

divine (ડિવાઇન) દેવી, અલૌકિક

to meditate (ટૂ મેડિટેટ) ધ્યાન કરવું

helpless (હેલ્પલિસ) લાચાર

slain (to slay) (સ્લેન) મારી નાખ્યું 

to greive (ટ્ ગ્રીવ) દુઃખી થવું

to distress (ટૂ ડિસ્ટ્રેસ) દુઃખી થવું

mortal (મૉર્ટલ) મણસ

To propose (ટ્ પ્રપોઝ) હાથ માગવી 

to starve (ટૂ સ્ટાવ) ભૂખ્યા રહેવું, ઉપવાસ

gentle (જેન્ટલ) ઉદાર

to exist (ટૂ એકસિસ્ટ) જીવવું, અસ્તિત્વમાં હોવું

victory (વિક્ટરિ) વિજ્ય 

brilliance (બ્રિલિઅન્સ) તેજ

homage (હૉમિજ) અંજલિ

blessing (બ્લેસિંગ) આશીર્વાદ 

permission (પરમીશન) પરવાનગી

to depart (ટ્ ડિપાર્ટ) જવા નીકળવું

to respect (ટ્ રિસ્પેકટ) આદર કરવો

to discard (ટુ ડીસ્કાર્ડ) ત્યાગ કરવો 

to accept (ટુ અક્સેપ્ટ) સ્વીકાર કરવો

sin (સિન) પાપ

relationship (રિલેશનશિપ) સંબંધ

to assure (ટ્ એશયોઅર) ખાતરી આપવી 

to tempt (ટૂ ટેમ્પટ) પ્રલોભન આપવું

to curse (ટ્ કર્સ) શાપ આપવો

to betray (ટુ બિટું) વિશ્વાસઘાત કરવો

trust (સ્ટ) વિશ્વાસ

to refuse (ટૂ રિફ્યુઝ) નકારવું

to deserve (ટૂ ડિઝર્વ) -ને પાત્ર હોવું

passion (પૅશન) ઉત્કટ પ્રેમ

to impart (ટૂ ઇમ્પાર્ટ) આપવું

pleading (પ્લીડિંગ) આજીજી

honour (નર) સન્માન, માન

to greet (ટ્ ગ્રીટ) અભિવાદન કરવું

Post a Comment

0 Comments